KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Regulamin

Zadaj pytanie o przedmiot
  •  
Regulamin zakupów sklepu internetowego „SPARTANPRESTIGE.PL
 
§1
Postanowienia ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem www.fajkomat.pl prowadzony jest przez Dariusza Włodarczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Umydlarza.pl” Dariusz Włodarczyk, ul. Surowieckiego 10 pawilon 5, 02-785 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE, NIP: 1250476187 , REGON: 011698970, zwany dalej w treści niemniejszego regulaminu jako „Sklep”.
Sklep prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną produktów, artykułów chemii gospodarczej.
Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
Ceny podane na stronie internetowej dla Klientów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wszystkie oferowane w sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna.
§2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem konta Klienta.

1.1 Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne.
1.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony, po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, założeniu konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym, który znajduje się w e-mailu wysłanym do Klienta przez Sklep.
1.3 Podczas rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych identyfikacyjnych Klienta: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Nieudostępnienie przez Klienta danych wskazanych danych skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
1.4 Klient dokonuje zamówienia wybranego towaru poprzez „kliknięcie” na ikonę „do koszyka” znajdującą
się przy opisie każdego z towarów.
1.5 Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, przesyłając do Sklepu e-mail z żądaniem usunięcia konta Klienta pod adres
sklep@spartanprestige.pl lub w formie pisemnej pod adres: „Umydlarza.pl” Dariusz Włodarczyk,
ul. Surowieckiego 10/5 02-785 Warszawa. Rozwiązanie umowy następuje po upływie 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia żądania.
1.6 Sklep ma prawo rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym,
w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wysłane zostanie na adres e-mail podany przez Klienta
przy rejestracji.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zamówienia
2.1 Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne.
2.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu zamówienia w Sklepie przy pomocy formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia określonego zamówienia.
2.3 Klient dokonuje zamówienia wybranego towaru poprzez „kliknięcie” na ikonę „do koszyka” znajdującą
się przy opisie każdego z towarów.
2.4 W momencie skompletowania towarów do zamówienia, Klient proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1 Sklep podejmuje działania niezbędne do zgodnego z obowiązującym prawem i prawidłowego
oraz zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia wszelkich zauważonych nieprawidłowości, w tym zgłoszonych przez Klientów.
3.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres sklep@spartanprestige.pl lub w formie pisemnej pod adres: „Umydlarza.pl” Dariusz Włodarczyk, ul. Surowieckiego 1/5, 02-785 Warszawa. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.3 Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź
w sprawie reklamacji jest wysyłana pod podany przez Klienta adres e-mail.
§3
Składanie zamówień
Zamówienia można składać:
1.1 poprzez dokonanie zakupu przez użytkownika posiadającego osobiste konto w Sklepie, lub
1.2 poprzez wypełnienie formularza zakupu bez konieczności zakładania osobistego konta.
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze
w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
§4
Płatności oraz dostawa towaru
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1.1 za pobraniem – zapłata następuje przy odbiorze towaru gotówką, kurierowi.
1.2 przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go pod adres podany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w e-mailu wysłanym do Klienta.
W przypadku nie dokonania przelewu do 15 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.
1.3 gotówką - zapłata następuje przy odbiorze towaru gotówką w ustalonym punkcie Sklepu
Przesyłki z zamówionym towarem realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej sklepu.
Towar wysyłany jest najpóźniej trzeciego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia (w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”) lub od daty otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu
(w przypadku wyboru płatności „przelewem”).
Jeśli wskutek nadzwyczajnych okoliczności czas realizacji zamówienia byłby dłuższy niż podany w ust. 3, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W razie braku zgody na proponowany termin wysyłki towaru, Klient ma prawo do odstąpienia
od umowy.
Terminy realizacji określone w ust. 3 nie dotyczą produktów o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta, których termin dostawy zostanie określony bezpośrednio z Klientem.
Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym, chyba że Klient wyrazi chęć wysłania towaru partiami, uiszczając koszty związane z koniecznością dodatkowej dostawy.
W przypadku wyboru dostarczenia towaru za pomocą firmy kurierskiej, czas realizacji wynosi 1 dzień roboczy liczony od momentu wysyłki.
Zamówione produkty pakowane są w bezpieczne kartony, do paczki zawsze dołączany jest paragon fiskalny (na życzenie faktura VAT).
Istnieje możliwość doręczania paczki w sobotę za pośrednictwem firmy kurierskiej, w celu wyceny takiej usługi klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Sklepu.
§5
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym spartanprestige.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym spartanprestige.pl bez podawania przyczyny w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w wiadomości e-mail pod adres sklep@spartanprestige.pl lub w formie pisemnej pod adres: „Umydlarza.pl” Dariusz Włodarczyk,
ul. Surowieckiego 10/5, 02-785 Warszawa. O zachowaniu ustawowego terminu przekazania oświadczenia decyduje data nadania wiadomości e-mail lub data stempla pocztowego.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły wzajemnie, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić pod adres: „„Umydlarza.pl” Dariusz Włodarczyk, ul. Surowieckiego 10 lok. 5, 02-785 Warszawa
Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu.
Koszt przesyłki odsyłanego towaru pokrywa Kupujący.
§6
Postępowanie reklamacyjne
Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta na znaczne niedogodności, Klient może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
W przypadku niezgodności towaru z umową:
a) Klient powinien zgłosić niezgodność w wiadomości e-mail pod adres sklep@spartanprestige.pl lub telefonicznie pod numerem 795-093-994,
b) Odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, rodzaj i datę stwierdzonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie żądania wybranego przez Klienta.
c) Koszty zwrotu – firmy kurierskiej ponosi wstępnie kupujący. Zostaną zwrócone po uznaniu reklamacji i ich udokumentowaniu.
d) Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega rozpatrzeniu przez Sklep w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Odpowiedź jest wysyłana pod podany przez Klienta adres e-mail.
e) W przypadku nabycia towaru przez Klienta nie będącego konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

§7
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep, który zapewnia należyte ich zabezpieczenie.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz w celu informacji o aktualnych promocjach za pomocą poczty e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny do rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
Zdefiniowana, bardziej szczegółowa, „Polityka prywatności” Sklepu stanowi oddzielny dokument i jest dostępna pod adresem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
§8
Postanowienia końcowe
Do kwestii nie objętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie wątpliwości lub pytania należy zgłaszać pod adres sklep@spartanprestige.pl lub telefonicznie pod numerem 795-093-994.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl